(1) 201017_79720.gifยินดีต้อนรับเข้าสู่ MY GENE WEBSITE

เรื่อง การอ่านค่า KNOB มาแสดงผลที่โมดูล LCD

 

(1) 201018_73620.gif

 

จัดทำโดย 

 

1.นางสาวเกวลิน  สุดตาสอน     เลขที่  14

2.นางสาวชนิดา สุงคนนท์     เลขที่  15 

3.นางสาวสุดารัตน์ ยารังษี         เลขที่  18


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

เสนอ

ครูวิรัช  คุ้มโภคา

 

(1) 201018_73620.gif 

ข้าสู่หน้าหลัก

(1) 201016_742.gif

(1) 201018_73620.gif